استاندارد ISO 29990
شرکت مهندسی پویندگان ایمنی و کیفیت SQS مفتخر است که جز معدود شرکت های مشاور در کشور است که خدمات مشاوره در زمینه طرح ریزی سیستم مدیریت کیفیت در آموزش ISO 29990 را ارائه می کند تجربه ما در پیاده سازی استاندارد ایزو 29990 درمراکز آموزشی مانند مرکز آموزش صنایع ملی مس و جهاد نصر سیرجان و اخذ گواهینامه ISO 29990 داریم که اثبات کننده توانایی ما در پیاده سازی این استانداردها می باشد.

استاندارد بین المللی ISO 29990:2010 چیست؟
استاندارد ISO 29990:2010 یک استاندارد مدیریت کیفیت است که خطوط راهنمایی را برای سازمان هایی که آموزش غیررسمی ارائه می کنند با هدف اثربخشی و کارایی فرآیند های آموزش این سازمان ها می باشد. منظور از آموزش های غیر رسمی آن دسته آموزش هایی است که برای مخاطبان خاص بجز آموزش های ابتدایی ، متوسطه و عالی به منظور افزایش مهارت های فنی، مدیریتی و بینشی ارائه می شود.این نوع آموزش ها معمولا بوسیله موسسات خصوصی، مراکز آموزش شرکت ها، مراکز آموزش فنی و حرفه ای و غیره ارائه می شود.

استاندارد ISO29990 جانشین استانداردIWA2 که یک استاندارد راهنما در زمینه پیاده سازی استاندارد ایزو 9001 در مراکز آموزشی بود شد.
استاندارد ISO 29990:2010 به موسسات آموزشی کمک می کند ضمن توجه به نیاز های مشتریان با برنامه ریزی درست مالی و کنترل ریسک هایی که اثربخشی آموزش آنها را تهدید می کند بهترین عملکرد ممکن آموزشی را داشته و آینده موسسه آموزشی را بیمه کند.

مزایای پیاده سازی و گرفتن گواهینامه ISO 29990
استاندارد ISO 29990:2010 دارای تمام مزایای یک سیستم مدیریت کیفیت مانند ایزو 9001 می باشد بعلاوه:
• ISO 29990:2010 یک استاندارد تخصصی مدیریت کیفیت می باشد.
• ISO 29990 باعث بهبود سیستمی درکیفیت خدمات آموزشی می شود.
• داشتن گواهینامه ISO 29990:2010 باعث افزایش توان رقابتی شرکت ارائه کننده خدمات آموزشی می شود.
• اجرای استاندارد ISO 29990 باعث شناسایی خطرات و کنترل ریسک های آموزش می شود.
• استاندارد ایزو 29990 با کنترل مالی مناسب تداوم کار موسسه آموزشی را تضمین می کند.
• با پیاده سازی استاندارد ISO 29990:2010 تمرکز برنیازهای آموزشی فراگیران و حمایت کنندگان آموزش بیشتر می شود.
• استاندارد ایزو 29990 بر شناسایی نیازهای پرسنل و افزایش رضایت آنها تکیه دارد.
• داشتن گواهینامه ISO 29990:2010 باعث افزایش وجهه و اعتبار موسسه آموزشی و گواهینامه های صادره آن می گردد.
• استاندارد ISO 29990 از موسسه آموزشی می خواهد یک طرح کسب و کار داشته باشد لذا به بقای اقتصادی موسسه کمک می کند.
استاندارد مدیریت کیفیت برای مراکز آموزشی، روش گرفتن گواهینامه ISO 29990 شرکت گواهی دهنده استاندارد ایزو 29990 چگونه گواهینامه ISO 29990 بگیریم