استاندارد ISO 45001:2018

شرکت مهندسی پویندگان ایمنی و کیفیت از اولین شرکت هایی در کشور است که اقدام به پیاده سازی استاندارد ISO 45001 نمود و اولین گواهینامه ISO 45001 کشور در اردیبهشت ماه 97 برای جهاد نصر کرمان از ASYS صادر شد.

استاندارد ISO 45001:2018 چیست؟
سازمان جهانی استاندارد بعد از چالش های فراوان تصمیم به صدور اولین گواهینامه مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای بین المللی) (OH & S نمود.
استاندارد ISO 45001 به طور خاص برای طرح ریزی یک سیستم ایمنی و بهداشت حرفه ای طرح ریزی شده است.این استاندارد جایگزین استاندارد OHSAS 18001 که در واقع یک توافق نامه بود نه استاندارد بین المللی می شود.استاندارد ISO 45001 بوسیله کمیته فنی 283 برای اولین بار مارس 2018 معرفی شد. شرکت مهندسی پویندگان ایمنی و کیفیت با استفاده از نسخهFDIS اقدام به طرحریزی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای برای جهاد نصر کرمان نمود در نتیجه چند روز پس از انتشار نسخه نهایی استاندارد ISO 45001 اقدام به اخذ گواهینامه ISO 45001 برای شرکت نصر کرمان نمود.

استاندارد ISO 45001:2018 در چه شرت هایی قابل پیاده سازی است؟
دامنه کاربرد استاندارد ISO 45001:2018 در تمام شرکت ها اعم از تولیدی ، خدماتی و سیاست گزار است و هیچ محدودیتی برای پیاده سازی آن وجود ندارد ما قویا توصیه می کنیم استاندارد ISO 45001:2018 با استاندارد ایزو 14001 و ایزو 9001 همزمان اجرا شود.

تفاوت بین ISO 45001 و OHSAS 18001 در چیست؟
اساسی ترین اختلاف بین استاندارد OHSAS 18001 و ISO 45001 در توجه ISO 45001 به محیط سازمان و فعالیت های سازمان می باشد.در حالیکه استاندارد OHSAS 18001 بر کاهش خطرات ایمنی و بهداشت حرفه ای تمرکز دارد . تفاوت های دیگر OHSAS18001 با ISO45001 عبارتند از :
1. ایزو 45001 ، یک استاندارد فرآیندی است در حالیکه OHSAS 18001 یک استاندارد روش محور است.
2. استاندارد ISO45001 یک استاندارد پویا و انعطاف پذیر در تمام بندهاست اما OHSAS 18001 نیست.
3. استاندارد ISO 45001 هم به ریسک و هم به فرصت توجه دارد در حالیکه استاندارد OHSAS 18001 تنها به ریسک ها توجه دارد.
4. استاندارد ایزو45001 به ذینفعان توجه دارد در حالیکه استاندارد OHSAS 18001 چنین نیست.
5. تاکید زیاد بر مدیریت تغییرات در سازمان در استاندارد ایزو 45001 نسبت به OHSAS 18001
6. نیاز به نظارت بیشتر بر فعالیت هایی که برون سپاری شده در استاندارد ISO 45001 نسبت به OHSAS18001
7. در استاندارد ISO45001 نسبت به OHSAS18001 توجه ویژه ای به بحث خریدها و توجه به ایمنی و بهداشت کالا ها و خدمات خریداری شده ، انجام گردیده است.

مزایای پیاده سازی استاندارد ISO 45001
1. توجه به محیط شرکت و شرایط آن بر ایمنی و بهداشت حرفه ای شرکت با اجرای استاندارد ISO 45001
2. پیاده سازی ایزو 45001 باعث بهبود توانایی شرکت در مطابقت با الزامات می شود.
3. با اجرای استاندارد ISO45001 احتمال حوادث و هزینه ناشی از آن کاهش می یابد.
4. اجرای استاندارد ISO 45001 باعث ایجاد یک محیط امن در شرکت می گردد.
5. با کاهش احتمال حوادث نیاز به هزینه های بیمه را کاهش می دهد.
6. با داشتن گواهینامه ایزو45001 شرکت تعهد خود را به ایمنی و بهداشت حرفه ای نشان می دهد.
7. ایجاد یک نگرش سیستماتیک به بحث ایمنی و بهداشت حرفه ای با پیاده سازی ISO 45001 در شرکت
8. استاندارد ISO 45001 باعث کاهش بیماری های شغلی و حوادث در شرکت می شود.
9. اجرای درست ISO45001 باعث کاهش غیبت و هزینه های ناشی از حوادث و بیماری های شغلی می گردد.

ساختار استاندارد ISO 45001:2018
استاندارد ایزو 45001 از نظر ساختار کاملا شبیه استاندارد ISO9001:2015 و ISO 14001:2015 می باشد . استاندارد ISO45001 از یک ساختار 10 بندی استفاده می کند و الزامات این استاندارد مانند ISO14001 و ISO 9001 ویرایش 2015 از بند 4 آن آغاز می گردد.
فصل بندی این استاندارد به شرح ذیل است :
فصل اول – دامنه کاربرد
فصل دوم – مراجع الزامی
فصل سوم- تعاریف و اصطلاحات
فصل چهارم-محیط سازمان
فصل پنجم- رهبری و مشارکت پرسنل
فصل ششم- طرحریزی
فصل هفتم- پشتیبانی
فصل هشتم- عملیات
فصل نهم-ارزیابی عملکرد
فصل دهم-بهبود

استاندارد ISO 45001 یک پیوست دارد که در آن بندهایی که ممکن است در آینده محل اختلاف بین کارشناسان و یا ممیزان باشد ، شفاف سازی شده است.

چطور گواهینامه OHSAS 18001 را به ISO 45001 ارتقا دهیم؟
برای ارتقا استاندارد OHSAS18001 به ایزو 45001 در گام اول می باید شرکت اقدام به شناسایی الزامات استاندارد ISO 45001 نموده و تفاوت آن را با استاندارد OHSAS18001 درک کند. هرچند بسیاری از موارد و خواسته ها در این استانداردشبیه است اما از آنجا که استاندارد ISO45001 بر بعضی موارد تاکید ویژه ای دارد باید حساسیت ها در استاندارد ایزو 45001 درک شود.

سپس شرکت اقدام به یک بررسی دیگر و گپ انالیز نموده و نقاطی که باید بهبود یابد و کمبودها را شناسایی می کند .
تاکید می شود که بهترین کار برای ارتقا استاندارد OHSAS 18001 به ISO 45001 استفاده از مشاور است. سپس شرکت باید فرآیندهای مورد نیاز برای استاندارد ISO 45001:2018 را طرحریزی کرده و در گام بعدی اجرا نماید.

بعد از رفع ایرادات و انجام ممیزی داخلی و بازنگری مدیریت شرکت آماده اخذ گواهینامه از یک شرکت گواهی دهنده می شود.