نگرش راهبردی شرکت مهندسی پویندگان ایمنی و کیفیت
نگرش راهبردی شرکت مهندسی پویندگان ایمنی و کیفیت

ماموریت:
کمک به بسط توانایی و رقابت پذیری سازمانهای طرف قرارداد و آماده سازی آنها برای مواجه با شرایط ناپایدار بازارکسب و کار و چالش جهانی شدن از طریق ادائه خدمات پژوهشی ، آموزشی و مشاوره در زمینه های مدیریت کیفیت ، ایمنی و زیست محیطی ، سامانه های اطلاعات مدیریت و مهندسی صنایع

چشم انداز:
• برترین شرکت مشاور مدیریت و مهندسی در ایران و کشورهای فارسی زبان
• مشاور دانا ، امین ، تیزبین و پیشرو سازمانها در جهت بهبود اثر بخشی و کارآیی فرآیندها و فعالیت آنها

ارزشهای سازمانی:
صداقت،امانت و رازداری ، گفتار و کردار منتج از دانش ، احترام به کار استادانه ، تعهد ، نظم و ترتیب ، دانش و بینش روز، شجاعت در ایجاد تغییر ، پیشرو بودن، احترام به شخصیت و کرامت انسانها ، اعتلای کشور، تعهد به نوآوری و ارائه راه حلهای خلاق

خط مشی:
• دستیابی به رضایت مشتریان ، کارفرمایان و بسط حیطه فعالیت شرکت
• رازداری و امانت داری در مورد اسرار و فعالیت های مشتریان
• در نظر داشتن منافع مشتریان در موقع ارائه خدمات و یا مشاوره
• عمل به مسئولیت اجتماعی در زمینه های فعالیت شرکت
• رعایت الزامات HSE و کار بدون حادثه و توسعه پایدار
• بهبود مداوم در فرآیندها و کیفیت ارائه خدمات
• رعایت کلیه قوانین و مقررات در مورد فعالیت های شرکت

راهبردها:

• تلاش در جهت دستیابی و پیاده سازی آخرین دستاوردهای علمی و فنی معمول در جهان در زمینه فعالیت های شرکت.
• مدیریت ریسک های پروژه
• توسعه مشارکت ها و همکاری با سایر مشاوران علمی در جهت بهبود کیفیت مشاوره و خدمات
• انجام پروژه ها وقراردادها به صورت اثربخش و کارا کوتاهترین زمان در چارچوب شرایط قرارداد.
• افزایش آگاهی نسبت به سیستمهای نوین مدیریت Q-HSE-E، مهندسی صنایع، در شرکتها.
• شناسایی نیازهای واقعی ، نقاط ضعف و قدرت شرکتهای طرف قرارداد ( عارضه یابی) و شناسایی فرصت ها و تهدیدهایی که آنها را تهدید می کند و ارائه راه حل به آنها در چارچوب قراردادها.
• انجام امور بصورت نظام مند و برنامه ریزی شده توسط کارشناسان ماهر و واجد شرایط .
• ایجاد انگیزه در کارشناسان شرکت از طریق ارتقاء دانش و سعی در شکوفایی استعدادهای آنها.
• حفظ تعادل بین منافع سه گانه مشتریان، کارکنان و سازمان.

اینجانب متعهد به برآورده سازی الزامات مشتریان و الزامات قانونی بوده و از کلیه پرسنل و همکاران انتظار دارم در اجرای سند کوشا باشند.

مدیریت – امیر رضا جوادی
خرداد 97

 خلاصه سند مدیریت استراتژیک، نمونه راهبرد، نمونه خط مشی