کنترل پروژه شرکت مهندسی پویندگان ایمنی و کیفیت SQS

شرکت مهندسی پویندگان ایمنی و کیفیت SQS تیمی مجرب برای همکاری با شرکت ها را در زمینه برنامه ریزی و کنترل پروژه در اختیار دارد. ما آماده هستیم که کنترل پروژه مربوط به پروژه های عمرانی و صنعتی را برای شرکت ها انجام دهیم و گزارش های لازم را برای کارفرما، مشاور و یا پیمانکار تهیه کنیم. ما برای کنترل پروژه از رویکرد های استاندارد استفاده می نماییم .

کنترل پروژه چیست؟
قبل از تعریف کنترل پروژه ابتدا باید پروژه را تعریف کنیم.
پروژه فرآیندی منحصر به فرد متشکل از مجموعه ای از فعالیتهای هماهنگ و کنترل شده، همراه با تاریخ شروع و پایان که جهت دستیابی به هدفی منطبق با الزامات معین انجام می گیرد و از نظر زمان، هزینه و منابع محدودیت دارد.

کنترل پروژه عبارت از تهیه ، گردآوری ، ثبت و نگهداری اطلاعات مراحل مختلف دوره زندگی پروژه و پردازش ، طبقه بندی و تحلیل آنها و تهیه گزارشات لازم برای مدیر پروژه است . هدف این سیستم ، هدایت پروژه طبق زمانبندی و بودجه تعیین شده و تامین اهداف و محصولات نهائی پروژه و ذخیره اطلاعات حاصله جهت استفاده در پروژه های بعدی می باشد .این سیستم باید مدیر پروژه را در بهینه کردن سه عامل زمان ، هزینه و کیفیت در اجرای پروژه یاری نماید .

کنترل پروژه باید به صورت مستقل از مدیریت پروژه انجام شود. این فعالیت شامل تایید و کنترل فعالیت های پروژه برای تقویت عملکرد تعریف شده و اهداف رسمی می باشد. به عبارت ساده، کنترل پروژه شامل افراد، فرآیند ها، ابزار مورد استفاده برای مسایل مربوط به برنامه ریزی، مدیریت و کاهش هزینه، زمان و ریسک هایی است که ممکن است بر یک پروژه تاثیر بگذارند. کنترل پروژه معادل فرآیند مدیریت پروژه قالب بندی شده است

شرکت مهندسی پویندگان ایمنی و کیفیت آماده انجام خدمات مربوط به برنامه ریزی و کنترل پروژه از مراحل اولیه پروژه تا پایان آن می باشد آشنایی ما به امور عمرانی و صنعتی راهگشای ما برای مدیریت و کنترل پروژه می باشد. تیم برنامه ریزی و کنترل پروژه ما متشکل از کارشناسانی با سابقه بیش از 15 سال در پروژه های عمرانی و صنعتی است.

شرح خدمات قابل ارائه در حوزه برنامه ریزی و کنترل پروژه توسط شرکت مهندسی پویندگان ایمنی و کیفیت:
o تهیه ساختار شکست کار WBS در سطوح مختلف برای برنامه ریزی و کنترل پروژه؛
o تهیه شبکه برنامه زمانبندی و تجزیه و تحلیل فعالیتها با روشهای ، CPM بر مبنای WBS های استاندارد برای کنترل پروژه؛
o تهیه و تدوین بودجه زمانبندی شده پروژه با در دست داشتن ساختار شکست هزینه ها؛
o تهیه انواع نمودارهای مرتبط با کنترل پروژه از جمله نمودار S برای هزینه ها و پیشرفت کار و گانت چارت پروژه و منابع؛
o حضور در جلسات با پیمانکار، کارفرما و مشاور و در صورت وجود عامل چهارم در ارتباط با کبرنامه ریزی و کنترل پروژه؛
o مشارکت در طراحی فرم های جمع آوری اطلاعات برای کنترل پروژه و گزارشات روزانه و هفتگی؛
o جمع آوری اطلاعات از عملکرد کارگاه درقالب گزارشات روزانه، هفتگی برای کنترل عملکرد پروژه؛
o ارائه گزارشات پیشرفت پروژه به صورت هفتگی در سطح کارگاه و ماهیانه در سطح کارفرما؛
o بررسی و تهیه گزارش های کلی و تحلیلی از تاخیرات پروژه و علل تاخیرات پروژه ها و کل سازمان و ارائه راهکار کاهش تاخیرات پروژه؛
o انجام آنالیز ریسک و پیش بینی اثرات آن در کل پروژه و نهایتاً تهیه پاسخ های مناسب برای اجتناب، کاهش و یا حذف ریسک؛
o برنامه ریزی دقیق و مستمر و تهیه اسناد مرتبط از ابتدای پروژه جهت تهیه Claim و یا مقابله با ادعاهای Claim احتمالی؛
o حضور مستمر و اثربخش در محل کارگاه پروژه بررسی اقدامات و ارائه گزارشات از میزان پیشرفت پروژه بر اساس برنامه زمانبندی؛
o بررسی ریسک های پروژه در ارتباط با اجرا ، زمانبندی و هزینه ها و گزارش دهی به مقام مسئول؛
o تهیه و تدوین برنامه عملیاتی پروژه های ساختمانی و صنعتی با تاریخ شمسی به همراه فایل مربوط تحت نرم افزار های پراجکت MSP) Microsoft Project) ) یا پریماورا؛
o ارائه داشبورد آنلاین وضعیت پروژه ها در نرم افزار Project Server در صورت لزوم؛
o برنامه ریزی و به روز رسانی وضعیت زمانبندی پروژه ها و تهیه برنامه های جبرانی؛
o کنترل و نظارت بر خدمات مهندسی، وضعیت تدارکات و تامین تجهیزات پروژه و ارائه برنامه خرید PPM؛
o کنترل مدارک پروژه ( Document Management ) در قالب قرارداد.
ما سابقه انجام کنترل پروژه برای گروه شرکت های جهاد نصر، انرژی گستر، احداث صنعت، مرکز پژوهش متالورژی رازی، عمران فراگیر و بخش های از شرکت ملی مس را داریم.