مهندسی ارزش : Value Engineering

مهندسی ارزش : Value Engineering
ارائه خدمات مشاوره مدیریت ارزش در شرکت ها و پروژه های عمرانی و طراحی و مهندسی

مهندسی ارزش چیست؟
مهندسی ارزش یکی از تکنیک های و متدولوژی های موفق در زمینه حل مسئله، کاهش هزینه ها و بهبود عملکرد پروژه هاست.
مهندسی ارزش متد و تکنیکی روش مند ، سیستمی و دارای نظم است، و از رویکرد تفکر سیستمی پیروی می کند.

تعریف مهندسی ارزش
تحلیل و مهندسی ارزش رویدادی ساخت یافته و خلاق است که هدف آن تعیین دقیق و کارآمد هزینه های غیر ضروری شامل هزینه هایی که باعث بهبود در هیچ کدام از موضوعات کاربردی، کیفی، ظاهری، رضایت مشتری و غیره می باشد تا از طریق حذف آن ارزش محصول را نزد مشتری افزایش دهد.
لارنس دی مایلز که از ابداع کنندگان مهندسی ارزش در GE در 1947 است ، معتقد بود ( آنالیز ارزش ، یک روش خلاق سازمان یافته است که هدف آن شناسایی هزینه های غیرضروری است . هزینه هایی که نه کیفیت ، نه کارآیی و نه طولعمر محصول را افزایش می دهند ، نه به چشم می آیند و نه مورد علاقه مشتری هستند ).
به عبارت دیگر می توان ارزش را به صورت :
Value = { ( Function + Quality ) / Cost } = ( F + Q ) / C
تعریف کرد .
در تعریف انجمن مهندسی ارزش آمریکا Society of American Value Engineers ( SAVE ) آمده است مهندسی ارزش ، مجموعه تکنیک های ساخت یافته و کاربردی است که برای تشخیص کارکرد یک محصول یا خدمت و تولید / ایجاد آن
کارکرد با حداقل هزینه بکار می رود .
مهندسی ارزش در فرآیند سنتی خود بدنبال حذف هزینه های غیرضروری بوده است ، لذا تحلیل عملکرد در این فرآیند نیزطبعاً بدنبال شناسایی اجزای مهم تر برای بهبود شاخص ارزش بوده است .
مطالعات مهندسی ارزش ، در شرایط نوین بر بهبود عملکرد یک محصول یا خدمات از نظر کیفیت ، زمان و گسترش دامنهعملکرد بدون افزایش هزینه ها متمرکز می شود . لذا ضروری است تحلیل عملکرد نیز بدنبال ایجاد زمینه لازم به منظوردستیابی به این مهم طراحی گردد .

تفاوت مهندسی ارزش با دیگر تکنیک های مهندسی

مهندسی ارزش

سایر تکنیک های طراحی و مهندسی

مهندسی ارزش به کارکردهای مختلف محصول و خدمات توجه دارد

محصول گراست

نوآور است و به نیاز ها  بویژه نیاز های جدید توجه می کند

فقط به آنچه می خواهند توجه دارد

مهندسی ارزش بر بهبود ارزش محصول و خدمات تمرکز دارد

کاهش هزینه را در نظر می گیرد

VE هزینه ها و فایده را در طول عمر محصول در نظر می گیرد

به هزینه های سرمایه گذاری تمرکز دارد

مهندسی ارزش خلاق و نوگراست

تجزیه تحلیل کرده و محافظه کار است

مهندسی ارزش محدویت ها و موانع را برطرف می کند

مستقیما سراغ راه حل می رود.

بررسی هزینه و فایده کرده و کارکرد ها را درنظر می گیرد

به هزینه ها به صورت بخشی توجه دارد

همگرایی و واگرایی را با هم و به موقع بکار می گیرد

همگراست

مهندسی ارزش از گروه های چند تخصصی CFT استفاده می کند.

تخصص ها جدا از هم کار می کنند

 

ارتباط بین مهندسی ارزش و تحلیل ارزش با مدیریت ارزش
مدیریت ارزش بخشی از مدیریت پروژه و کنترل می باشد به گونه ای که پیمانکار و مشتری قادر به نظارت پیشرفت یک پروژه بر حسب هزینه، زمانبندی و تکنیکهای اندازه گیری عملکرد بطور یکپارچه باشند. اما بر اساس فرایند مدیریت ارزش تمام فرایندهای مهندسی ارزش و تحلیل ارزش در چرخه عمر پروژه از زمان طراحی ایده و امکان سنجی اولیه طرح تا زمان بهره برداری و پایان عمر پروژه و در مراحل مختلف طراحی به گونه ای با هم ارتباط دارند و در طول یکدیگر قرار دارند که جدائی و تفکیک آنها موجب ناکارآمدی هر دو فرایند مدیریت ارزش و تحلیل ارزش خواهد گردید.

فرآیند مهندسی ارزش :
از پنج فاز تشکیل شده است که هر فاز نیز شامل چند مرحله است . در زیر فازهای فرآیند VE فرآیند و مراحل آن به طورخلاصه آورده شده اند : (VE)
Origination Phase یا (فاز آماده سازی اولیه)
سازماندهی
انتخاب پروژه
تیم مهندسی ارزش
مأموریت تحقیق
تعریف و مستندسازی محصول
یا Information Phase ( فاز اطلاعات (
آنالیز کیفی ارزش آنالیز عملکرد
( FAST ) تکنیک آنالیز سیستم بر مبنای عملکرد
آنالیز اجبار
آنالیز کمی ارزش مرحله اول اندازه گیری ارزش
تکنیک های اندازه گیری ارزش
Innovation Phase یا ( فاز خلاقیت )
بهبود ارزش
Evaluation Phase ( فاز ارزشیابی )
آنالیز کیفی ارزش
آنالیز کمی ارزش مرحله دوم اندازه گیری ارزش
Implementation Phase یا ( فاز اجرا )
شرکت SQS آماده است برای اجرای پروژه های مهندسی ارزش با سازمان شما مشارکت داشته باشد در حال حاضر مهندسی ارزش به طور گسترده ای درپروژه های عمرانی در شرکتهای EPC ، BOT و GC برای بهبود عملکرد ، کیفیت و کاهش زمان اجرای پروژه ها استفاده می شود .
در ایران نیز تجربیات موفقی از مهندسی ارزش در اجرای پروژه های عمرانی مانند تونل رسالت و یا در جریان اجرای سد مخزنی البرز و … بدست آمده است .

شرکت پویندگان ایمنی و کیفیت آماده همکاری در تشکیل تیم و انجام پروژه های مهندسی ارزش در شرکت ها و صنایع بویژه شرکت های عمرانی و پروژه های صنعتی می باشد.
در حال حاضر این شرکت اقدام به استفاده از مهندسی ارزش برای کاهش هزینه ها و افزایش بهره وری در شرکت جهاد نصر سیرجان برای استخراج معدن گل گهر نموده .
برای اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.

کاربرد های مهندسی ارزش در پروژه های عمرانی و بخشنامه سازمان مدیریت و برنامه ریزی در ارتباط با مهندسی ارزش. چگونه پروژه مهندسی ارزش را پیاده سازی کنیم. برای پیاده سازی مدیریت ارزش چکار کنیم تعریف مدیریت ارزش : Value Engineering نتایج اجرای مهندسی ارزش مزایای اجرای مهندسی ارزش