عارضه یابی و چرخه بهره وری

بن بست وجود ندارد ، باید راه خروج از مشکلات را يافت.
قرن 21 قرن رقابت است در این قرن هیچ سازمانی در حاشیه امن قرار ندارد. سازمان ها تحت تأثير عوامل داخلى و خارجى در بسياری از مواقع به علت مشغله های کاری و روزمرگى با غافل شدن از عوامل مهم در اثر بخشى و كارآپى فرآيند هايشان توان رقابتى خود را از دست داده و به تدریج به سوی نابودی پیش می روند. عدم نگاه به محیط شرکت و روزمرگی باعث از دست رفتن فرصت ها و دادنمیدان به رقبا می شود. حتی شرکت هایی هم که در موقعیت خوبی در بازار و تکنولوژی قرار دارند لازم است که روش ها و محیط سازمان شان را بازنگری کنند.

فرايند عارضه يابى مجموعه اقداماتى است كه در آن سازمان ها اقدام به بررسى وضع خود نموده و نقاط ضعف و عوارض موجود در سازمان را شناسايى مى نمايند
در عارضه يابى ، گروهى مركب از کارشناسان و متخصصان در رشته های مختلف با همكاری يرسنل سازمان ، با تشكيل تیم های CFT اقدام به شناسايى مشكلات بالقوه و بالفعل و بيان اين مشكلات و شواهد مربوط به آنها مى نمایند ، در گام بعدی اين مشکلات ریشه يابى شده و با مشارکت سازمان طرح ها و برنامه هايى برای رفع آنها اندیشیده مى شود.

شركتSQS با داشتن متخصصان با تجربه ياره وقت و تمام وقت در زمینه های مختلف آماده همكاری يا سازمان ها در زمينه عارضه يابى می باشد.
این شركت جزء معدود شرکتهای تائید شده وزارت صنعت، معدن و تجارت ايران در اين زمینه هاست.

مراحـل انجـام عارضـه یابی سـازمانی بـه طـور کلـی بـه شـرح زیر می باشد:
• طرح موضوع و بیان مسئله یا مسائل سازمان
• کسـب موافقـت مدیریت ارشـد شـرکت برای اجـرای پروژه عارضـه یابی
• انتخـاب مشـاوران بـا تجربـه کـه فعالیتهـای قبلـی آنها در صنعـت مربوط باشـد
• تشـکیل تیـم عارضـه یابـی بـه منظور ایجـاد تفاهم و کسـب حمایـت و همـکاری مدیران
• انجـام آموزشهـای اولیـه، توجیـه و ایجاد اعتقـاد در مدیران و سـایر اعضا
• تهیه ی برنامه و انجام عارضه یابی (علت یابی)
• ارائـه ی راهکارهـای بهبـود؛ تدویـن و ارائـه ی گـزارش

موفقیت فرآیند عارضه یابی در هـر مرحلـه از عارضـه یابـی بـه روابـط کاری موثر بین مشـاور و متقاضـی تحـول بسـتگی دارد.
برای انجام عارضه یابی مدل های مختلفی و جود دارد مانند مدل ویس بورد مدل AHP مدل BSC مدل CED که هر یک نقشه راهی برای انجام عارضه یابی ارائه می کنند. البته در ایران نیز مدل های عارضه یابی توسط بعضی از سازمانها معرفی شده که می توان به مدل سازمان مدیریت صنعتی و مدل ارائه شده توسط سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران IDRO اشاره کرد.

بهره وری (Productivity)
بهره ورى معيار كلیدی برای ارزيابى عملكرد فعاليتها و نظام های اقتصادی ، و كیفیت هنر خوب تولید كردن است. بهره وری و کیفیت در واقع دو روی یک سكه اند ، مفهوم آنها تنها محدود به توليد كالا و يا خدمات نيست ، بلكه در مفهومى وسیع تر كليه فعالیتهاى سازمان از جمله فروش و ارائه خدمات ، بازار يابى ، اداری مالى ، مهندسى و… را در بر مى گيرد. بهره وری براساس تعریف سازمان همکاری های اقتصادی اروپا OECD عبارت است از خارج قسمت برونداد ( میزان تولید ) بر یکی از عوامل تولید و یا کل عوامل تولید. اما سازمان بین المللی کار ILO بهره وری را به صورت رابطه بین ستاده حاصل از یک سامانه تولیدی و یا خدماتی به داده های بکار رفته مانند زمین ، سرمایه، نیروی کار و غیره تعریف می کند.

در محيط رقابتى بدون داشتن بهره ورى و كيفيت مطلوب سازمان ها محكوم به فنا مى باشد.
شركت مهندسى پويندگان ايمنى و كيفيت با داشتن كادر با تجربه در اين زمينه آماده يياده سازى چرخه بهره ورى و همكاری و مشاوره در تعریفPIP ها و نظارت بر آنها در بخشهای مختلف مى باشد.

در يياده سازی جرخه بهره وری ، ابتدا مشاور با همكاری سازمان اقدام به شناسايى فرآيند ها نموده و يرای هر فرآپند شاخص های بهره وری را تعریف مى نماید.
در گام بعد با مشارکت سازمان اقدام به اندازه گيرى و محاسبه شاخص های جزئى و كلى بهره ورى نموده و حوزه های قابل بهبود را شناسايى مى نمايد ، سپس با ارزيابى دقیق ، مشکلات را شناسايى و با مشاركت سازمان اقدام به تعیین راه حل ها نموده و PIP ها را در اين زمینه طرح ريزی مى نماید ، پس از انجام پروژه هاى بهبود مجددا بهره وری اندازه گيری مى شود و اين چرخه ادامه مى يابد.

چرخه بهره وری دارای متدولوژی های مختلفی می باشد اما به طور کلی می توان گفت که چرخه بهره وری شامل 4 مرحله زیر می باشد که می بایست پس از شناخت جامع سازمان مورد اجرا قرار گیرد:
• تعیین شاخصهای بهره وری و اندازه گیری آنها
• تجزیه و تحلیل شاخصهای بهره وری
• برنامه ریزی بهبود بهره وری
• اجرای برنامه های بهبود بهره وری

شرح خدمات بهبود بهره وری
پروژه بهبود بهره وری در سازمان تربیت بدنی و با توجه به ماهیت اصلی سازمان و سطح فعالیت های آن از شش فاز پیشنهادی تشکیل شده است که اجرای این شش فاز در نهایت منجربه ایجاد چرخه بهبود بهره وری دائمی در این سازمان می گردد. بدیهی است این شش فاز در هیچ شرایطی عمومیت نداشته و بنا به سازمان مورد نظر تعریف می گردد.
فاز نخست : فاز مقدماتی شامل برنامه ریزی و شناخت
فاز دوم : تشکیل تیم بهبود بهره وری و برقراری ارتباطات
فاز سوم : شامل تعریف،تبیین و اندازه گیری شاخص های بهره وری
فاز چهارم : فاز تحلیل و سیاست های بهبود
فاز پنجم : فاز اجرا و گزارش دهی
فاز ششم : تهیه و ارائه گزارش نهایی

برای انجام خدمات عارضه یابی و چرخه بهره وری با شرکت مهندسی پویندگان ایمنی و کیفیت تماس بگیرید.
انجام عارضه یابی، اجرای پروژه چرخه بهره وری، شرکت مشاور چرخه بهره وری، مشاور انجام عارضه یابی سازمانی، عارضه یابی تولید، عارضه یابی فروش، عارضه یابی منابع انسانی، انجام چرخه بهره وری، مشاور انجام چرخه بهره وری ، هزینه مشاوره عارضه یابی، برای اجرای چرخه بهره وری چقدر باید هزینه کنیم فاز های اجرای چرخه بهره وری، مراحل انجام عارضه یابی