شرکت مهندسی پویندگان ایمنی و کیفیت آماده همکاری با سازمان ها در زمینه شرکت در جایزه ملی تعالی سازمانی و جایزه ملی کیفیت می باشد.
ما خدمات ذیل را برای شرکت در جایزه ملی تعالی به سازمان ها ارائه می کنیم.

خدمات تدوین و تکمیل اظهارنامه تعالی سازمانی
مستند سازی دستورالعمل ها و روش های کار برای جایزه ملی تعالی سازمانی
مشارکت در مستند سازی پروژه ها و اقدامات انجام شده در زمینه تعالی سازمانی
ارائه خدمات مشاوره برای تعریف پروژه ها و بهبود سازمانی در مورد توانمندسازها و نتایج

تعالی سازمانی چیست؟
یکی از مباحثی که بسیاری از سازمان ها بدنبال ان هستند و با وجود اینکه چندین سال از عمر آن می گذرد، اما همچنان جدید است، مباحث مرتبط با تعالی سازمانی و جایزه های کیفی است.

تعالی سازمانی عبارت است از رشد و ارتقاء سطح سازمان در تمامی ابعاد و کسب رضایتمندي مشتریان، کارکنان و سایر ذینفعان و ایجاد تعادل بین خواسته ها و انتظارات آنها به منظور تضمین حیات و موفقیت سازمان در بلند مدت و بست قابلیت رقابت آنها.

مدل تعالی سازمانی، ساختار مدیریتی است که با تکیه بر اصول و مفاهیم اساسی و توجه داشتن به معیارهاي اصلی مدیریت کیفیت فراگیر و سیستم خودارزیابی زمینه پیشرفت و بهسازي سازمان را فراهم می کند.این مدل، ابزاري براي سنجش میزان استقرار سیستم ها در سازمان و راهنمایی است که مسیر فعالیت مدیران را براي بهبود عملکرد شناسایی و تعیین می کند.

معمولا سازمان ها در کنار پیاده سازی سیستم های مدیریت کیفیت و استانداردهای ایزو، علاقه و رقبت فراوانی به اجرا و پیاده سازی مدل های تعالی سازمانی هستند.به این منظور در اکثر کشورهای جهان جوایزی برای تعالی سازمانی طراحی شده است که مشهورترین آنها جایزه دمینگ ژاپن، مالکم بالدریج آمریکا، EFQM اروپا می باشد.

مزایاي استقرار مدلهاي تعالی سازمانی
شرکت در جایزه ملی تعالی سازمانی دارای مزایای ذیل می باشد:
• خودارزیابی سازمان در ابعاد مختلف توسط کارکنان بر اساس الگوي تعالی سازمانی
• امتیاز دهی کمی به عملکرد سازمان بر اساس نتایج خودارزیابی
• شناسایی نقاط قوت و زمینه هاي بهبود بهبود عملکرد سازمان با توجه به نتایج خودارزیابی
• توجه ویژه به نتایج کسب شده توسط سازمان
• مشارکت گسترده کارکنان در بهبود عملکرد
• استفاده از رویکرد خودارزیابی به منظور ارتقاي سطح تعالی سازمانی
• برخورداري از دیدگاه سیستماتیک و فراگیر مدیریت مبتنی بر فرایند هاي سازمانی
• ارزیابی مبتنی برواقعیات ارائه تصویر واقعی ازفعالیت هاي سازمان تبادل تجربیات درون و برون سازمانی

جایزه ملی تعالی سازمانی
تعالی سازمانی و جایزه ملّی بهره وری و تعالی سازمانی از سال ۱۳۸۲ به‌منظور ایجاد فضای رقابتی، تعیین نقاط قوت و فرصت‌های بهبود و انتقال تجربیات سازمان‌های موفق در ایران راه‌اندازی شده است بسیاری از مدیران سازمان‌های ایرانی توانسته‌اند با اجراء خودارزیابی تعالی از طریق مدل تعالی سازمانی، روش‌های نوین مدیریتی را در سازمان خود را شناسایی کنند.

چارچوب اصلی جایزه ملی تعالی سازمانی ، مدل تعالی سازمانی EFQM می‌باشد. آخرین ویرایش الگوی جایزه تعالی سازمانی، تحت عنوان الگوی تعالی سازمانی ویرایش سال ۹۳ از تجارب جوایز تعالی سال‌های قبل و مدل تعالی EFQM ۲۰۱۳ الگوبرداری شده است.

با به‌کارگیری مدل تعالی سازمانی در فرآیند خودارزیابی تعالی ، نقاط قوت و زمینه‌های قابل‌بهبود شناسایی‌شده و برنامه‌های بهبود تعیین و برنامه‌ریزی می‌شود.
مدل های تعالی سازمانی می توانند چارچوب مناسبی برای مدیریت و پیشرفت صنایع و کسب و کارها در دنیای رقابت باشند.

در ایران دو سازمانی متولی ارائه جایزه ملی کیفیت بر مبنای مدل های تعالی سازمانی هستند. مدل تعالی سازمانی ایران بیشتر برگرفته شده از مدلEFQM است و در ایران با نام جایزه ملی کیفیت و جایزه ملی تعالی سازمانی شناخته می شود.

متولی جایزه ملی تعالی سازمانی سازمان مدیریت صنعتی است که با ارزیابی سازمان ها گواهینامه و یا جایزه تعالی سازمانی را به شرکت ها اعطا میکند.
سطوح تعالی، سازمان‌ها را در دستیابی به تعالی متمایز می‌كند و میزان موفقیت آنها را در دستیابی به تعالی، نشان می‌دهد. جایزه ملّی تعالی سازمانی، دارای سطوح زیر است:
• گواهی تعهد به تعالی
• تقدیر نامه تعالی
• تندیس ها شامل تندیس بلورین، سیمین و زرین

کلیه سازمان‌ها و شرکت‌های ایرانی می‌توانند در بخش‌های مختلف اعم از ساخت و تولید، خدمات، سلامت، آموزش و بخش عمومی در فرآیند جایزه ملی تعالی سازمانی حضور یابند.