پرسنل شرکت پویندگان ایمنی و کیفیت
همکاران تمام وقت شرکت مهندسی پویندگان ایمنی و کیفیت
ردیفنام و نام خانوادگیمدرک تحصیلیسابقه کارتخصص
1امیر رضا جوادیلیسانس مهندسی صنایع
فوق لیسانس مدیریت سیستم و بهر وری
دانشجوی دکتری صنایع
از سال 1368 *سیستم های مدیریتQ-HSE
* مدیریت و  کنترل پروژه
* زمانسنجی
* مدیریت فرآیندها
* مدیریت استراتژیک
2غلامرضا باب الحوائجیلیسانس حسابداری
فوق لیسانس مدیریت سیستم و بهره وری
فوق لیسانس حسابداری
از سال 1362* حسابداری قیمت تمام شده
* سیستم های انگیزشی
* طبقه بندی مشاغل
3رامین حسن پورفوق لیسانس مهندسی صنایعاز سال 1385* سیستم های مدیریتQ-HSE
* زمانسنجی
4سمیه نسیبلیسانس صنایع
فوق لیسانس مدیریت استراتژیک
دکتری مدیریت  استراتژیک
از سال 1385* سیستم های کیفیت Q-HSE
* مدیریت استراتژیک
*زمانسنجی
* مدیریت فرآیند
5جلال نزاکت مابلیسانس مکانیک
فوق لیسانس مدیریت سیستم و بهره وری
دکتری صنایع
از سال 1371* طراحی کارخانه
* نصب
* بازرس فنی
6کورش موسویفوق لیسانس صنایعاز سال 1371* سیستم های فروش و توزیع
* سیستم های کیفیت
7زینب ایمانقلی دوستلیسانس مدیریت
فوق لیسانس زبان
از سال 1375* بازریابی و فروش
8رضا اصغریلیسانس عمراناز سال 1394* دفاتر فنی شرکت های عمرانی و کنترل پروژه
9نرجس صادقیفوق لیسانس صنایع
دکتری مدیریت  استراتژیک
از سال 1380*سیستم های مدیریت  Q-HSE
* طرح ریزی خطوط تولید
* مدیریت استراتژیک
10سونیا وثوقیلیسانس مدیریتاز سال 1375* طراحی سیستم فروش
* طبقه بندی مشاغل
* زمانسنجی
11کیومرث کیانیلیسانس کامپیوتر ( نرم افزار )از سال 1380* IT MASTER PLAN
* طراحی نرم افزار
* سیستم های CRM
12پگاه مرادپورفوق لیسانس فیزیکاز سال 1385* مدیریت فرآیند
* زمانسنجی
*طراحی وب سایت