چرخه مطالعه بازار

خدمات مطالعه بازار ، برند سنجی ( ارزیابی برند ) و سنجش رضایت مشتریان

شرکت مهندسی پویندگان ایمنی و کیفیت آماده ارائه خدمات مطالعه بازار شامل بازارسنجی ، ارزیابی برند ، نظرسنجی و تحلیل نظر مشتریان با استفاده از بهترین و به روزترین روش های تحقیق می باشد.

مطالعه بازار چیست؟

مطالعه بازار یا تحقیقات بازار Market Research عبارت است از فرآیند نظامند، جمع آوری داده ها و اطلاعات از بازار در مورد مشتری بالقوه و مخاطب هدف در ارتباط با محصول مورد نظر و تحلیل این داده ها و اطلاعات در جهت تعیین بهترین روش های فروش، تبلیغات، محل های توزیع و فروش و پیش بینی رفتار مصرف کننده در مورد محصولات و عملکرد شرکت و پیشنهاد راهکار می باشد.

مطالعه بازار (تحقیقات بازار) به این منظور از روش های علوم اجتماعی، روانشناسی به ویژه روانشناسی صنعتی، روش های تحقیق و آمار و تکنیک های تجزیه و تحلیل مانند ارزیابی ریسک استفاده می کند.

در مطالعه بازار (تحقیقات بازار) از رویکردهای مختلفی استفاده می شود مانند: مطالعه بازار هدف، شناسایی بازارهای خاص و اندازه و ظرفیت آنها و رویکردهای قابل تصور آن، مطالعه محصولات، بررسی محصول از نظر بازار و انتظاراتی که از محصول در بازار وجود دارد و آن دسته از ویژگی های محصول که سبب رضایت و یا عدم رضایت از آن می گردد.

مطالعه رفتار مشتری و یا مطالعه مصرف کنندگان چیست؟

مطالعه مشتریان انتظارات، ترجیح ها، اهداف خرید، انگیزه ها و رفتار خرید مشتریان در تمام رویکردهای مطالعه بازار پس از جمع آوری داده ها از اهداف مطالعه آنها دسته بندی شده و پس از تلخیص داده ها ، آنها با روش های آماری و ریاضی دسته بندی شده و سپس با توجه به اصول و تکنیکهای مهندسی مانند ارزیابی ریسک،QFD و غیره و یا با استفاده از روش های جامعه شناسی صنعتی و روانشناسی صنعتی مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرند و در نهایت راه کارهای مناسب پیشنهاد می شود.

 

مطالعه برند چیست؟

مطالعه برند برداشت بازار از وضعیت برند و سایر پارامترهای مطرح در قدرت برند را مورد بررسی قرار می دهد شرکت مهندسی پویندگان ایمنی و کیفیت برای ارزیابی برند از فنون آماری و استاندارد ایزو 10668 استفاده می کند.

چه عامل ها و فاکتورهایی در مطالعه بازار بررسی می شوند؟

در مطالعه بازار (تحقیقات بازار) عوامل مختلفی مورد توجه قرار می گیرند باید توجه داشت که یک مطالعه بازار موفق، فرآیندی است که تمام اجزاء آن به درستی در کنار هم قرار گرفته باشد . درست بودن یک مطالعه بازار درست مانند طراحی و ساخت یک موتور است که تمام اجزاء آن باید با هم متناسب بوده و به درستی کنار هم قرار گیرند.

شرکت مهندسی پویندگان ایمنی و کیفیت SQS، در مطالعه بازار عموما موارد ذیل را مورد توجه قرار می دهد

 • شناسایی بازارهای موجود وبازارهای هدف
 • بخش بندی بازارها

که در آن بازارها بر اساس موارد کلیدی مورد نظر در ارتباط با اهداف مطالعه مانند موارد جمعیتی، درآمدی و اقتصادی، جنسیت، شخصیت، فرهنگ قوی و ….. تقسیم می شود.

 • بررسی بخش ها

هر یک از بخش ها از نظر رفتار در مورد اهداف مطالعه مورد بررسی قرار می گیرد و علایق و عدم علایق آنها مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد.

 • اطلاعات موجود در مورد محصولات مشابه و یا محصولات جانشین و مکمل جمع آوری و مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد.
 • موقعیت محصول مورد بررسی و در مورد اهداف مطالعه بازار شامل: نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصت ها و تهدیدات مورد مطالعه قرار می گیرد.
 • پیشنهادات در ارتباط با بازاریابی و فروش و نحوه قیمت گذاری داده می شود.

شرکت مهندسی پویندگان ایمنی و کیفیت SQS به عنوان یک شرکت مشاور انجام خدمات بازاریابی و خدمات تحقیقات و مطالعه بازار را به شرح ذیل به مشتریان ارائه می دهد:

 • شناسایی بازارهای محصولات
 • بررسی وضعیت و اندازه بازار
 • شناسایی فرصت ها و تهدیدات بازار
 • شناسایی نقاط قوت و ضعف محصول در بازار
 • کمک به انتخاب بازار هدف
 • مطالعه اقتصادی و مالی بازار هدف
 • بررسی وضعیت رقبا و محصولات جانشین و مکمل
 • ارائه راهکار برای ورود به بازار هدف

 

مزایای مطالعه بازار و نظرسنجی از مشتریان

تحقیقات بازار دارای مزایای ذیل برای شرکت ها می باشد:

 • در مطالعه بازار وضعیت بازارها و فرصت های موجود در آن شناسایی می شود.
 • ریسکهای بازار و خطرات بالقوه و بالفعل آن در مطالعه بازار مشخص می شود.
 • وضعیت رقبا در بازار و وضعیت محصول شرکت در ارتباط با رقبا تعیین می شود.
 • موقعیت برند شرکت وتمایل به خرید از آن در مطالعه بازار مشخص می شود.
 • روند بازار و جهت گیری آن و انتظارات از محصولات در تحقیقات بازار تعیین می شود.
 • هدف گذاری برای فروش با انجام تحقیقات بازار به نحوه اثربخش تر انجام می گیرد.
 • بودجه های تبلیغاتی به صورت اثربخش تری صرف می شود و از هدر رفتن منابع جلوگیری می شود.
 • ارتباطات برای فروش با اجرای تحقیقات بازار گسترش می یابد.
 • قیمت گذاری و نحوه فروش با انجام مطالعات بازار اثربخش تر شده و ریسک آن کاهش می یابد.
 • تولید محتوی تبلیغاتی برای محصول با اجرای تحقیقات بازار کاراتر و بهتر می شود.
 • اطلاعات واقعی برای تصمیم گیری و تجزیه و تحلیل عملکرد در اختیار مدیران قرار میدهد.

 

مطالعه بازار برای طرح های توجیهی

خدمات مطالعه بازار برای طرح های توجیهی

شرکت ها برای ورود به یک بازار باید یک طرح توجیهی در مورد محصول خود تهیه کنند، یکی از بخش های اصلی طرح های توجیهی مطالعه بازار می باشد.

در کشور ایران به علت عدم توجه به این مهم بسیاری از شرکت ها بعد از سرمایه گذاری در راه اندازی یک کسب و کار  و یا ارائه یک محصول جدید به طور کامل ورشکسته شده و سرمایه خود را از دست می دهند.

مطالعه بازار در طرح توجیهی خط قرمزهای محصول و بازار و حداکثر و حداقل(انتظاری که بازار از محصول دارد) را تعیین کرده و رفتار بازارها را نسبت به محصول ارائه شده می سنجد.

با مطالعه بازار در طرح توجیهی مدیران از وضعیت رقبا و محصولات جانشین در بازار آگاه شده و موقعیت محصول خود را نسبت به آنها می سنجد.

همچنین در قسمت مربوط به هزینه ها و درآمدها در طرح توجیهی شرکت می تواند با استفاده از مطالعه بازار اقدام به تخمین :

 • بودجه های تبلیغاتی در طرح تجاری
 • هزینه های ورد به بازار در طرح تجاری
 • قیمت هایی که محصول می تواند به فروش رسد.
 • نحوه بازاریابی
 • کانال های توزیع محصول در طرح تجاری را مشخص می کند.

مراحل مطالعه بازار در شرکت مهندسی پویندگان ایمنی  و کیفیت SQS

چرخه مطالعه بازار