ارائه خدمات برنامه ریزی ، مدیریت و ارزیابی استراتژی
هیچ سازمانی نمی تواند بدون داشتن یک برنامه منسجم به حیات خود ادامه دهد مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک ابزاری است که به سازمان ها برای بقا و پیشرفت کمک می کند شورای اداری کشور طی آیین نامه ارزیابی استراتژی کشور به شماره ه/ 27701 ت/ 44642 از تمام دستگاه های اجرایی در کشور خواسته نظام مدیریت استراتژیک را در سازمان خود پیاده سازی کند.

شرکت مهندسی پویندگان ایمنی و کیفیت SQS با داشتن رتبه 2 مدیریت عمومی از سازمان مدیریت و برنامه ریزی به عنوان یک مشاور صاحب نام در زمینه مدیریت استراتژیک برای اجرای مدیریت استراتژیک قدم های ذیل را در شرکت های مشتری خود ( اعم از دولتی و خصوصی) بر می دارد.

مراحل فرایند مدیریت استراتژیك
برای برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک در کتاب های مختلف فاز های مختلفی تعریف شده ولی به طور کلی فرایند مدیریت استراتژیك را می‌توان به چهار مرحله تقسیم نمود :
۱- تحلیل وضعیت
۲- تدوین استراتژی
۳- اجرای استراتژی
۴- ارزیابی و بازنگری استراتژی

شرکت مهندسی پویندگان ایمنی و کیفیت از پنج فاز به شرح ذیل برای اجرای پروژه استفاده می کند:
فاز صفر : اماده سازی
0-1-بازدید از شرکت و شرایط آن
0-2-تعیین تیم مدیریت استراتژیک مشاور
0-3-درخواست معرفی مسئول تیم استراتژیک و پیشنهاد اعضای کمیته مدیریت استراتژیک سازمان
0-4-آموزش های اولیه در مورد مدیریت استراتژیک و مراحل آن

فاز یک بررسی محیط سازمان
1- 1-تحلیل وضعیت
1-2- اهداف بلندمدت ، ماموریت سازمان (علت وجودی و اینكه چه هستیم) ، چشم‌انداز سازمان (چه می‌خواهیم باشیم)
1-3-تعیین روش ارزیابی محیط سازمان و تشکیل تیم های اجرایی
1-4-جمع آوری اطلاعات و تجزیه و تحلیل محیط داخلی و قابلیت‌های سازمان .
1-5-جمع آوری اطلاعات و تجزیه و تحلیل محیط خارجی .
1-6-تهیه گزارش فاز یک در قالب بررسی محیط داخلی و خارجی
1-7- تایید گزارش محیط سازمان

2- تدوین استراتژی
در تدوین استراتژی باید ابتدا مجموعه استراتژی‌های قابل استفاده را لیست كرده و سپس با استفاده از مدل‌های مختلفی كه در بحث‌های مدیریت استراتژیك آمده است و با توجه به نتایج بدست آمده در تحلیل وضعیت كه در مرحله اول آمده است استراتژی برتر را انتخاب می‌كنیم . در این مرحله باید مدیران میانی و حتی رده پایین سازمان را نیز مشاركت داد تا در آنها ایجاد انگیزش كند .
نکته بسیار مهم این است با توجه به احتمالی بودن و عدم قطعیت در محیط کسب و کار شرکت باید به صورت موازی دارای طرح های جایگزین بوده و در صورت تغییر شرایط در محیط کسب و کار از طرح های جایگزین استفاده نموده و اهداف و برنامه های استراتژیک خود را به روز نماید.
2-1- تعیین اهداف کلان پلن های A و B
2-2- تعیین اهداف خرد (سالانه) و بودجه بندی برای پلن های A و B
2-3- تهیه برنامه های اجرایی برای دسترسی به اهداف

۳- اجرای استراتژی
برای اجرای استراتژی‌ها باید از ابزار زیر بهره گرفت :
3-1- ساختار سازمانی متناسب با استراتژی‌ها .
3-2- هماهنگ‌سازی مهارت‌ها ، منابع و توانمندی‌های سازمان در سطح اجرایی .
3-3- ایجاد فرهنگ سازمانی متناسب با استراتژی جدید سازمان .
3-4- به اجرا گذاشتن استراتژی ها و برنامه های دسترسی به اهداف
تذکر الف) اجرای موفقیت‌آمیز استراتژی به همكاری مدیران همه بخش‌ها و واحدهای وظیفه‌ای سازمان نیازمند است .
تذکر ب) در جریان اجرای استراتژی ها محیط سازمان و انتظارات و خواسته های ذینفعان مورد پایش مکرر قرار می گیرد.

۴- ارزیابی استراتژی
برای تعیین حدود دستیابی به هدف‌ها ، استراتژی اجرا شده باید مورد كنترل و نظارت قرار گیرد . ارزیابی استراتژی شامل چهار فعالیت اصلی می‌شود و در صورت اثر بخش نبودن یک فعالیت پنجم که در واقع بازنگری کلی برنامه استراتژیک است به آن اضافه می گردد :
4-1- بررسی محیط سازمان و انطباق استراتژی ها با محیط و شرایط کسب و کار
4-2- بررسی اجرای استراتژی ها و برنامه های دسترسی به اهداف .
4-3- مقایسه نتیجه‌های موردانتظار با نتیجه‌های واقعی و اثربخش بودن فعالیت ها.
4-4- انجام دادن اقدامات اصلاحی به منظور انطباق عملكردها با برنامه‌های پیش‌بینی شده.
4-5 در صورت نیاز بازنگری کلی استراتژی ها و اهداف.

انواع استراتژی‌ در مدیریت استراتژیک
. 1. استراتژي هاي يكپارچه‌ساز (Integration Strategies)
1.1. يكپارچه‌سازي رو به جلو ( Forward Integration)
تملك و يا افزايش كنترل بر روي توزيع‌كنندگان و خرده‌فروشان
2.1. يكپارچه‌سازي رو به عقب (Backward Integration)
تملك و يا افزايش كنترل بر روي شركت هاي تامين‌كننده:
3.1. يكپارچه‌ سازي افقي (Horizontal Integration)
تملك و يا افزايش كنترل بر روي شركت هاي رقيب.
2. استراتژي هاي متمركز (Intensive Strategies)
1.2. رسوخ در بازار (Market Penetration)
افزايش سهم بازار براي محصولات يا خدمات فعلي از طريق تلاش هاي بيشتر بازاريابي
2.2. توسعه بازار (Market Development)
عرضه محصول و يا خدمات فعلي در مناطق جغرافيايي جديد
3.2. توسعه محصول (Product Development)
افزايش فروش از طريق بهينه‌سازي محصول و يا خدمات فعلي و يا ارائه محصول يا خدمات جدي

3. استراتژيرهاي تنوع (Diversification Strategies)
1.3. تنوع گرايي همگون (Diversification Concentric)
ارائه محصول جديد ولي مرتبط با محصولات قبلي
2.3. تنوع گرايي ناهمگون (Conglomerate Diversification)
ارائه محصول جديد و غير مرتبط با محصولات قبلي(ولی مرتبط با مشتریان فعلی
3.3. تنوع گرايي افقي (Horizontal Diversification)
ارائه محصول جديد و غير مرتبط به مشتريان فعلي شركت
4. استراتژي هاي تدافعي (Defensive Strategies)
1.4. مشاركت (Joint Venture)
تشكيل يك سازمان جديد با حمايت و همكاري دو يا چند شركت
2.4. كاهش (Retrenchment)
تجديد ساختار در فعاليتهاي و هزينه‌ها به منظور جلوگيري از كاهش فروش و سود
3.4. واگذاري (Divestiture)
فروش يك بخش و يا جزيي از شركت:
4.4. انحلال (Liquidation)
فروش تمامي دارايي شركت به منظور كسب ارزش ملموس آن ها:
استراتژی‌هایی که در این بخش ارائه شدند هم مربوط به استراتژی‌های کلان می‌شوند و هم استراتژی‌های وظیفه‌ای هر چند که بیشتر تکلیف استراتژی‌های کلان را مشخص می‌سازند. مثلا وقتی تصمیم به یکپارچه سازی یا خرید تامین کنندگان و غیره می‌گیریم، پس در اصل تصمیمی مرتبط با “انتخاب نوع کسب و کار” گرفته‌ایم(یعنی استراتژی سطح کلان). اما در شرایطی هم وقتی تصمیم به رسوخ در بازار گرفته‌ایم بیشتر تصمیمی در ارتباط با “چگونگی رقابت در کسب و کار” یعنی استراتژی سطح کسب و کار) گرفته‌ایم..

مشاوره مدیریت استراتژیک در شرکت های دولتی، متدولوژی های مدیریت راهبردی، مشاوره مدیریت راهبردی در شرکت های تولیدی، مشاور در زمینه مدیریت راهبردی، ارائه خدمات مشاوره در زمینه برنامه ریزی استراتژیک در شرکت های دولتی، بخشنامه مدیریت استراتژیک نظام ارزیابی استراتژیک کشور