شرکت مهندسی پویندگان ایمنی و کیفیت ارائه دهنده خدمات طرح ریزی و اجرای کمپین های تبلیغاتی برای شرکت ها و برند سازی می باشد.

قرن بیست و یک ، قرن برندهاست و در این قرن فروش ها با تکیه بر نام های تجاری بر برداشت مشتری ها از این برندها صورت می گیرد.

برندها در قرن بیست و یکم در ذهن مشتری تداعی کننده :

 • کیفیت
 • موقعیت اجتماعی
 • قیمت
 • خدمات پس از فروش

و غیره می باشد.

کشورهای مختلف تمام تلاش خود را برای ارتقاء برندهای مربوط به کشور خود بکار می برند. شرکت ها برای ارتقاء برند خود از کمپین های تبلیغاتی استفاده می کنند.

کمپین تبلیغاتی چیست؟

کمپین تبلیغاتی عبارت است از فعالیت های تبلیغاتی چند جانبه برنامه ریزی شده، مستمر و مرتبط با یکدیگر با هدف مخاطب مشخص.

هدف یک کمپین تبلیغاتی چیست؟

هدف یک کمپین تبلیغاتی بوسیله صاحب کالا و یا برند مشخص می شود اما شرکت SQS به شرکت ها در زمینه تعریف اهداف کمپین تبلیغاتی کمک می کند ، اهداف کمپین تبلیغاتی به صور خلاصه می تواند شامل:

 • کسب سهم بیشتری از بازار
 • وارد شدن به یک بازار
 • تداوم حضور و یادآوری
 • ایجاد الگوهای مصرف جدید و خلق عادت
 • ساختن یک جایگاه متفاوت و برند سازی

و یا مجموعه ای از این اهداف باشد.

شرکت مهندسی پویندگان ایمنی و کیفیت آماده است که به شرکت ها برای برندسازی و اجرای یک کمپین تبلیغاتی به شرح ذیل همکاری کند:

مراحل ایجاد یک کمپین تبلیغاتی برای فروش و یا برندسازی چیست؟

در یک کمپین تبلیغاتی اقدامات ذیل انجام می شود به عبارت دیگر فعالیت های یک کمپین تبلیغاتی شامل:

 • تعیین هدف کمپین تبلیغاتی
 • جایگاه انتخاب شده برای محصول و برند
 • شناسایی و انتخاب مخاطب کمپین تبلیغاتی Target Audience
 • بودجه کمپین تبلیغاتی BUDGET planning
 • زمان انجام یک کمپین تبلیغاتی
 • استراتژی یک کمپین تبلیغاتی( استراتژی خلاق)
 • ابزار یک کمپین تبلیغاتی
 • خلق و تولید پیام تبلیغاتی
 • زمانبندی انجام تبلیغات و انتقال پیام ها
 • انتخاب شرکای تبلیغاتی
 • انجام تبلیغات
 • اخذ بازخورد از بازار و فروش
 • تجزیه و تحلیل نتایج
 • تصمیم گیری برای بهبود طرحریزیو استراتژی بازاریابی می باشد

با شرکت مهندسی پویندگان ایمنی و کیفیت برای اجرای بازاریابی و انجام کمپین تبلیغاتی تماس بگیرید.